خانه / برچسب "پردازش برخط"

انباره داده و OLAP دوتا از مهمترین اجزای سیستم‌های تصمیم یار هستند. سیستم‌های OLAP نام خود را از عبارت (Online Analytical Process) با معنی تحت اللفظی “سیستم‌های پردازش تحلیلی برخط” گرفته اند. می‌توان به جای OLAP از واژه پردازش سریع اطلاعات چند بُعدی و یا به عبارت بهتر از ” فن آوری تحلیل داده‌ها” استفاده کرد.OLAP یک رویکرد برای ارائه پاسخ سریع به پرس و جوهای تحلیلی چند بُعدی (multi-dimensional analytical) است. در حقیقتOLAP خود جزئی از بخش بزرگتری به نام business intelligence است که تکامل یافته سیستم‌های OLTP یا (Online Transaction Processing) می‌باشد. برنامه‌های کاربردی معمول OLAP  شامل گزارشهای تجاری مرتبط با فروش و بازاریابی، مدیریت فرآیند کسب و کار  (business process management) ، تعیین بودجه و پیش بینی آن و گزارش‌های مالی از این دست می‌باشند.  Continue reading “پردازش‌های تحلیلی برخط چیست؟”