خانه / برچسب "مدل‌های داده‌ای رابطه‌ای و چند بُعدی"

مدل داده رابطه ای بر اساس دو مفهوم اساسی موجودیت و رابطه بنا نهاده شده است. از این رو آن را با نام مدل ER نیز می‌شناسند.

موجودیت: نمایانگر همه چیزهایی که در پایگاه داده وجود خارجی دارند یا به تصور در می‌آیند.

صفت: پدیده‌ها دارای مشخصاتی هستندکه به آن‌ها صفت گفته می‌شود.

رابطه: پدیده‌ها را به هم می‌پیوندد و چگونگی در ارتباط قرار گرفتن آن‌ها با یکدیگر را مشخص می‌کند.

مدل داده چند ‌بُعدی یا MD بر پایه دو ساختار جدولی اصلی بنا نهاده‌ شده‌ است:

  • جدول حقایق یا Fact Table
  • جداول ابعاد‏ یا Dimension Table

این ساختار امکان داشتن یک نگرش مدیریتی و تصمیم گیری به داده‌های موجود در پایگاه داده را تسهیل می کند. Continue reading “مدل‌های داده ای رابطه ای و چند بُعدی”