خانه / برچسب "داده کاوی"

ابزارهای داده کاوی بدنبال طرحها و گروه بندی‌هایی در داده‌ها می گردد که ممکن است از دید ما پنهان مانده باشد. در داده کاوی این ابزار است که استفاده کننده را هدایت می کند. ابزار فرض می کند که شما خود نیز دقیقا نمی دانید که چه می خواهید. اولین گام داده کاوی هدفدار ، انتخاب مجموعه داده‌ها برای تحلیل است. داده‌ها می تواند از انباره داده‌ها و یا بانک‌های اطلاعاتی عملیاتی استخراج شود. داده‌ها پس از جمع آوری و حذف موارد تکراری در قالب‌های یکسان تجمیع و پاکسازی می‌شوند. سپس با استفاده از منابع مناسب ،اطلاعات ناقص اصلاح و کدگذاری شده و با ساختار جدیدی آماده میشوند. به این ترتیب داده‌ها برای داده کاوی آماده است و می‌توان به سوالات مختلف داده کاوی از بسته‌های نرم افزاری مختلفی همانند Oracle OLAP Server یا DB2 OLAP Server که شامل ابزارهای داده کاوی قدرتمندی هستند پاسخ داد.
Continue reading “داده کاوی”